Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Schoolontwikkeling

De Egbertusschool is een knusse, kleine basisschool. Dit willen we graag zo houden. We richten ons vizier op de toekomst met als doel: kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We hopen ons in positieve zin te profileren, zó dat de school die fijne school mag blijven die het nu is. Een kleine groei qua kinderaantal, maar vooral een groei qua ontwikkeling. Niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten blijven zich richten op groei en ontwikkeling in de vorm van scholing en onderwijsvernieuwing. Voor de komende schooljaren houden we ons met de volgende onderwerpen bezig:

ICT-beleid
Jaarlijks wordt de software uitgebreid, zodat we stapje voor stapje steeds gestructureerder gebruik van de ICT-mogelijkheden gaan maken. De software is gekoppeld aan methodes en is ter herhaling, verdieping of verbreding door kinderen te gebruiken op de computer. De meeste software is door de leerkracht ook te gebruiken op het digibord dan wel het touchscreen, waardoor het gegeven onderwijs voor kinderen boeiender en aantrekkelijker wordt.

Een bovenschoolse ICT-groep houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal scholen ook adviseren inzake toekomstige investeringen. Zo is er stichtingsbreed een scan onder het personeel afgenomen op basis waarvan toekomstig beleid wordt bepaald

In schooljaar 2016 - 2017 hebben we afscheid genomen van de desktops en het computerlokaal en zijn we overgestapt op chromebooks (tablets met toetsenbord) die mede dankzij het inmiddels aangelegd draadloos netwerk in de groepen worden ingezet. We hebben het aantal inmiddels uitgebreid naar 50. Dat betekent dat er op de drie kinderen één chromebook beschikbaar is. Door onderling afspraken te maken over wie wanneer de chromebooks in de klas mag gebruiken, komen alle kinderen met chromebooks in aanraking.

Passend onderwijs
We beschikken over een mooi schoolondersteuningsprofiel mét zorgplan, maar papier is geduldig. Je zult in de praktijk moeten laten zien wat je op papier beoogt. Dat gaat niet in één keer, maar wel stapje voor stapje. Ieder jaar opnieuw zul je moeten bezien hoe je het goede kunt behouden en het minder goede kunt verbeteren. In dat kader hebben we onze zorgstructuur nog eens kritisch bezien en zorgprocedures en - protocollen zo nodig bijgesteld. Daarbij houden we de Standaarden Passend Onderwijs nauwlettend in de gaten. Met ingang van 1 augustus 2016 moesten we aan al deze standaarden voldoen. Dat is op dit moment voor 100 % gerealiseerd. De afstemmingsgesprekken zoals we deze schooljaar 2014 - 2015 hebben ingevoerd en het rekentraject dat we onder leiding van de CED-groep (schoolbegeleidingsdienst) schooljaar 2014 - 2015 zijn gestart zijn daar een goed voorbeeld van. Ook in 2020 - 2021 blijven we ons richten op eigenaarschap voor de kinderen. Daarbij kijken we naar de wijze waarop het leerkrachtgedrag een positieve bijdrage levert aan het eigenaarschap voor de kinderen.

Opbrengstgericht werken
In schooljaar 2011 - 2012 hebben we een start gemaakt met het opbrengstgericht werken voor het taalonderdeel Technisch lezen'. In schooljaar 2012 - 2013 en 2013 - 2014 hebben we ons gericht op het opbrengstgericht werken voor alle overige taalonderdelen. In schooljaar 2014 - 2015 en 2015 - 2016 zijn we met opbrengstgericht werken met rekenen aan de gang gegaan. Vanaf 2016 - 2017 zorgen we ervoor, dat we de aangeleerde werkwijze voor de taal- en rekenonderdelen up to date houden. De opbrengstgerichte werkwijze wordt begeleid vanuit een kwaliteitswerkgroep van de stichting Trinamiek', dit onder aansturing van de kwaliteitsmedewerker die sinds vorig schooljaar Opbrengstgericht werken houdt in het kort in, dat de resultaten van de (CITO) tussentoetsen worden geanalyseerd, waarna vervolgacties worden gepland. De resultaten van de eindtoetsen laten zien of de verbeteracties zinvol zijn geweest. Zo niet, dan worden nieuwe verbeteracties gepland voor de volgende periode. De cyclus blijft zich herhalen. De doelen worden steeds opnieuw haalbaar hoger bijgesteld, waarbij de kinderen van de Egbertusschool minimaal de Trinamiek-norm moeten halen (70 % van de kinderen haalt een I-, II- of III-score).

Het geven van 'Onderwijs op maat'
Het geven van 'Onderwijs op maat' heeft consequenties voor de onderwijsinhoudelijke organisatie van de school. Zo hebben we afspraken gemaakt over een doorgaande lijn dag- en weektaken; het maken van afspraken over 'presenteren en demonstreren voor een (breed) publiek'; het zichtbaar maken van de leerlijnen: het zijn allemaal instrumenten die moeten zorgen voor nóg meer kwaliteit in school. Een kwaliteitsinstrument 'INTEGRAAL moet het ons mogelijk maken te bewaken of we doen wat we zeggen te doen en of we daarbij de gewenste kwaliteit leveren. Een onderwijsinhoudelijk proces dat niet zonder deskundige hulp van buitenaf gerealiseerd kan worden. Daarom onderhouden we nauwe contacten met ons samenwerkingsverband, met de schoolbegeleidingsdienst CED-EDUNIEK, met de Hogeschool Utrecht en andere opleidingsinstituten, en met externe deskundigen.

Nieuwe methodes
In de schooljaren 2013 t/m 2016  hebben we het vakgebied 'Culturele en kunstzinnige vorming' een nieuwe impuls gegeven. Dat heeft geleid tot nieuwe methodes en bronnenboeken voor alle kunstzinnige disciplines. We blijven alle gebruikte methodes en bronnenboeken nauwgezet tegen het licht houden. Voldoen de methodes nog aan onze wensen? Zijn de resultaten nog steeds goed? Zo blijven we steeds opnieuw onze geleverde kwaliteit evalueren en bewaken.

In schooljaar 2018 - 2019 hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor taal, op de wereldoriënterende methodes en op een nieuwe methode voor katechese. Met de nieuwe methodes 'Staal', 'Naut', 'Meander' en 'Brandaan' en 'Trefwoord' zijn we in schooljaar 2019 - 2020 aan de slag gegaan. In dit schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor Veilig Leren Lezen en een daarbij passende schrijfmethode. In schooljaar 2020 - 2021 gaan we met de nieuwe methodes 'Veilig leren lezen - Kimversie', 'Karakter' en 'Pennenstreken' aan de slag. Ook kijken we naar de implementatie van 'Close reading' bij begrijpend lezen en oriënteren we ons op een nieuwe methode voor rekenen.

Cultuur met Kwaliteit
We hebben drie jaar het provinciaal gesubsidieerde programma 'School in de Wijk' gevolgd. Alle kunst- en cultuurdisciplines kwamen in teamtrainingen aan bod: Literatuur, Muziek, Beeldende vorming, Drama, Dans en Audiovisuele vorming. In drie jaar tijd zijn we gekomen tot een gestructureerd Kunst- en Cultuuraanbod voor onze kinderen. Daarbij krijgen de kinderen gedurende de 8 schooljaren die zij op de Egbertusschool doorbrengen op alle disciplines kwalitatief goede lessen aangeboden, waarbij er sprake is van een doorgaande lijn en een verbinding met de wijk waarin onze school is gelegen. We hebben voor alle disciplines nieuwe methodes en bronnenboeken aangeschaft die bijdragen aan deze kwalitatieve impuls. 

In de schooljaren 2017 - 2020 hebben wij, net als alle scholen van Trinamiek, deelgenomen aan 'Cultuur met Kwaliteit', een door de provincie gesubsidieerd programma waarbij de Egbertusschool zich nóg verder heeft verdiept in de verbinding tussen de creatieve vakken en de overige vak- en vormingsgebieden. Een mooie praktische uitwerking hiervan is zichtbaar in de creadagen die vijf keer per schooljaar worden georganiseerd.

Schooljaar 2020 - 2021 is een tussenjaar met o.a. een workshopaanbod voor teamleden. In dit jaar zal de stichting 'Trinamiek' een besluit nemen over collectieve deelname aan 'Cultuur met Kwaliteit' in de jaren 2021 - 2024'.


Boeiend onderwijs voor ieder kind
De ontwikkeling die binnen de stichting 'Trinamiek' in gang is gezet, vertaalt zich op de Egbertusschool in:
 • deelname aan het programma 'Cultuur met Kwaliteit';

 • het nauwgezet volgen en toepassen van ICT-ontwikkelingen;

 • het bieden van Passend Onderwijs voor ieder kind;

 • de bijzondere aandacht voor de excellente leerling;

 • het opbrengstgericht werken voor Taal en Rekenen;

 • het hanteren van pedagogisch tact.

Ook in schooljaar 2020 - 2021 zullen wij weer twee schoolbrede projecten ontwikkelen en uitvoeren waarin we onze missie/visie verder vorm zullen geven.


Pedagogisch Tact
Pedagogisch tact is de kunst van het binnen sluiten van een kind, maar ook het binnen sluiten van een ouder en/of een leerkracht. Niemand op de Egbertusschool mag het gevoel krijgen er niet bij te horen. We zijn één grote Egbertusfamilie! Iedereen is uniek en heeft zijn/haar specifieke talenten en eigenaardigheden. Deze moeten we waarderen en respecteren onder het motto: 'diversiteit is rijkdom voor de school!' Pedagogisch tact is en blijft de komende jaren een thema met hoge prioriteit.

Naar een lerende organisatie
Ook deze ontwikkeling is binnen de stichting 'Trinamiek' in gang gezet en vertaalt zich op de Egbertusschool als volgt:
 • leerkrachten geven les volgens de principes van Doordacht lesgeven;

 • leerkrachten passen coöperatieve werkvormen toe;

 • leerkrachten passen convergente differentiatie toe, dat wil zeggen, dat zij op reken- en taalgebied in staat zijn drie onderwijsarrangementen aan te bieden en wel aan de Basisgroep, de Intensieve groep en de Topgroep;

 • daarbij wordt er gewerkt met groepsplannen;

 • leerkrachten reflecteren op eigen gedrag;

 • leerkrachten hebben hun klassenmanagement op orde.

Over kwaliteit leveren en boeiend onderwijs gesproken!

Vanuit de lerende organisatie volgen leerkrachten individuele en teamscholing, leren zij van en met elkaar door bij elkaar in de klassen te komen kijken en samen lessen voor te bereiden en worden zij door collega's gecoacht. Zo hebben we op de Egbertusschool een reken-, taal-, ict-specialist, een specialist Cambridge-engels en een kunst- en cultuurcoördinator in huis, dit naast een talentcoach, een interne coach, een schoolopleider en twee Rots- en Waterspecialisten. Ook in 2020 - 2021 zullen we de talenten van leerkrachten verder gaan benutten. Zo krijgen we een specialist 'Innoveren en Leren'.

 
Ouders
Een van de standaarden Passend Onderwijs betreft de 'constructieve samenwerking met ouders'. Omdat dit op de Egbertusschool niet alleen een verplichting, maar ook een wéns is, hebben we enige jaren terug een communicatiewerkgroep in het leven geroepen, waarin naast de directie een vijftal ouders zitting had. De werkgroep is met een aantal aanbevelingen gekomen, die in de afgelopen en komende schooljaren zullen worden of al zijn uitgevoerd. Zo werken we al met een vernieuwde website en met een ouderportaal. Ook hebben we handen en voeten gegeven aan een gesprekscyclus startend met een afstemmingsgesprek tussen ouders, leerkracht en vanaf groep 5 ook het kind. Daarnaast is (vrijwel) alle communicatie van en naar ouders digitaal. De in gang gezette ontwikkelingen passen nauwgezet in de ontwikkeling van ouderbetrokkenheid, die beschreven staat in Ouderbetrokkenheid 3.0, waarop de stichting 'Trinamiek' zich de komende jaren wil richten.
We willen investeren in de goede contacten die we met ouders hebben en willen blijven onderhouden. Dit alles onder het motto: 'Investeren in ouders is investeren in kinderen!' Deze investering heeft zich in schooljaar 2018 - 2019 o.a. vertaald in het inzetten van buddy's. Dit zijn ervaren Egbertusouders die nieuwe ouders, indien zij daar prijs opstellen, wegwijs maken in de (mores van de) Egbertusschool.

WE ZIJN LEKKER BEZIG, NIETWAAR?
 
Vertel maar