Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Ouder als partner

De Egbertusschool is een school met veel aandacht voor het verhogen van de ouderbetrokkenheid. In de school is dit te merken aan:
  • de organisatie van ouderpanels en ouderevaluaties van de groepsformaties;
  • de organisatie van oudertevredenheidsonderzoeken;
  • het beschikbaar stellen van ruimtes t.b.v. ouderontmoeting;
  • de nauwe samenwerking met ouderraad en medezeggenschapsraad;
  • de organisatie van afstemmingsgesprekken tussen ouder, leerkracht en kind, waarbij de onderwijsbehoeften van het kind centraal staan;
  • de wijze waarop de school met ouders communiceert via digitale kanalen: website en ouderportaal.
  • En 'Last but not least': de inzet van buddy's met ingang van schooljaar 2018-2019.
Vertel maar