Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 4

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 4. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen
Getalbegrip: getallen t/m 100
 • verder- en terugtellen t/m 100 vanaf een getal in sprongen van 2, 5 en 10
 • grote telrij
 • volgorde van getallen (ordenen)
 • ligging van getallen tussen tienvouden
 • splitsingen t/m 10
 • splitsen van getallen tussen 10 en 20 in 10 en rest
 • samenstellen van getallen (samennemen van tienvouden en eenheden)
 • aanvullen t/m 10 en 20
 • plaatsen van getallen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100, in combinatie met de kralenketting
 • betekenis van getallen
 • splitsen van getallen in tienvouden en eenheden
 • samenstellen van getallen
 • schrijven van getallen t/m 100
 • ligging van getallen tussen tienvouden
Rekenen t/m 20
 • memoriseren van optellen en aftrekken t/m 10
 • optellen en aftrekken tussen 10 en 20 naar analogie van het rekenen t/m 10
 • optellen t/m 20 met overschrijding van de tien:
 • basisstrategie: rekenen via de tien
 • variastrategie: dubbelen
Meten
 • vergelijken van inhouden
Tijd
 • klokkijken: hele uren, halve uren en kwartieren op de analoge klok 
 • relatie tussen de tijdmaten uur, half uur, kwartier en minuut
 • beleving van tijd (wat gebeurt er in een uur, half uur, kwartier, minuut)
 • verkenning jaarkalender
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn wonen, aan tafel en wie ben jij? De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • noemen en omschrijven van ruimtes in huis, welke functie kunnen deze ruimtes hebben;
 • in tweetallen vragen te beantwoorden;
 • commentaar geven op een gelezen tekst;
 • verwoorden van eigen ervaringen;
 • praten over situaties waarin persoonsgegevens kenbaar gemaakt moeten worden;
 • eigen persoonsgegevens vertellen.
Taalbeschouwing
 • leren wat naamwoorden zijn;
 • werken met samengestelde woorden. We noemen deze woorden dubbelwoorden;
 • doewoorden ontdekken in dubbelwoorden en zelf deze dubbelwoorden bedenken;
 • onderzoek doen naar de samenstellende delen van straatnamen en nadenken over de herkomst hiervan.
Stellen
 • kenmerken van voorwerpen beschrijven en daar raadsels van maken;
 • onthoudlijstjes maken en leren te ordenen;
 • vragen formuleren om lid te worden van een bibliotheek;
 • samen een groeptekst maken;
 • persoonsgegevens invullen.
Woordenschat
 • woorden met betrekking  tot de inrichting van het huis;
 • woorden met betrekking tot het ontbijt;
 • woorden met betrekking tot de primaire persoonsgegevens.

Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • haas, schrijf het woord zoals je het hoort. 
 • poes, schrijf het woord zoals je het hoort, met moeilijke tweetekenklanken (oe, ou, eu, etc.)
 • beer, bij deze woorden kun je de ee, oo, eu niet goed horen maar je schrijft ze wel.
 • slak, schrijf het woord zoals je het hoort, met twee medeklinkers vooraan.
 • wesp, schrijf het woord zoals je het hoort, met twee medeklinkers achteraan.
 • staart, schrijf het woord zoals je het hoort, met twee medeklinkers voor- en achteraan. 
Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • eenlettergrepige woorden met th- en wr-.
 • tweelettergrepige woorden met -aai, -ooi, -oei.
 • tweelettergrepige woorden eindigend op -end.
 • tweelettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk en -ing.
 • tweelettergrepige woorden met stomme -e- in eerste lettergreep, maar niet met be-, ge- en -ver
 • tweelettergrepige woorden met -i- (uitspraak ie)
 • drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden.
 • drielettergrepige woorden eindigend op -eren, -elen, -enen
 • drielettergrepige woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing.
 • woorden eindigend op -etje. 
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar