Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 3

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 3. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind.
 
Rekenen
Getalbegrip
 • verder- en terugtellen t/m 20
 • volgorde van de getallen t/m 20
 • splitsen van 7,9 en 10
 • betekenis van getallen
 • volgorde van getallen t/m 20 op de kaartjesgetallenlijn
 • getalbeelden: dubbelen (t/m dubbel 5)
 • verder- en terugtellen t/m 30
 • volgorde van de getallen t/m 30
 • splitsingen van getallen tussen 10 en 20 in een tienvoud en eenheden
 • splitsingen t/m 10
 • vergelijken van hoeveelheden
 • betekenis van getallen
 • verder- en terugtellen t/m 100
 • volgorde van de getallen t/m 100 op de kaartjesgetallenlijn
 • splitisngen t/m 10
 • samennemen van 10 en een getal kleiner dan 10
 • aanvullen t/m 10 en 20
Rekenen t/m 10
 • optellen en aftrekken t/m 10 (bussommen; instappen en uitstappen) in pijlentaal (incl. symbolen + en -)
 • aanvullen t/m 10
 • optellen en aftrekken t/m 10 in pijlentaal; een verhaaltje kunnen bedenken bij de pijlentaal
 • optellen en aftrekken t/m 10 met meer dan twee termen in pijlentaal
Tijd
 • hele en halve uren en kwartieren
Meetkunde
 • verkennen van mozaïeken en patronen
 • tellen hoeveel blokken nodig zijn voor een blokkenbouwsel
 • nabouwen van een blokkenbouwsel
 • vergelijken van oppervlakten
Geld
 • geld verdelen (even aantal euromunten en briefjes van 5)
Tip: 
Op www.rekenweb.nl en www.onlineklas.nl kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen. Ook is het fijn om sommen concreet te maken met materialen (bijv. splitsen van getallen, sommen t/m 10).

Technisch lezen

Bij veilig leren lezen wordt er gewerkt met kernen. Elke kern heeft doelen voor lezen, spelling en taal. De thema's waarover we werken zijn wat zit daar in?, waar ben ik? en sprookjes. De doelen staan hieronder per categorie beschreven.

Lezen
 • doorzien de structuur van eenvoudige, klankzuivere woorden
 • de volgende structuurwoorden lezen: doos, poes, koek, ijs, zeep, huis, weg, bos, tak, hut, reus, jas, riem, bijl, hout, vuur
 • de volgende letters kunnen verklanken: d, oe, k, ij, z, h, w, o, a, u, eu, j, ie, l, ou, uu 
 • synthesewoorden lezen volgens de elementaire leeshandeling.
 • het lezen en begrijpen van korte, eenvoudige zinnetjes.
 • woorden in wisselrijtjes versneld lezen
 • het lezen en begrijpen van enkele zinnen die met elkaar in verband staan.
Spelling
 • het onderscheiden van fonemen als kleinste klankeenheden in woorden (auditieve analyse)
 • het plaatsen van de juiste letter bij een gegeven klank (ook bij een dictee)
 • eenvoudige, klankzuivere woorden op de woorddoos
 • het schrijven van eenvoudige, klankzuivere woorden (woorddictee)
Taal
 • aan de hand van het omslag de inhoud van een boek enigzins voorspellen
 • conclusies trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal en de afloop daarvan voorspellen
 • weten dat je vragen kunt stellen
 • leren elkaar niet in de rede te vallen
 • de woordenschat uitbreiden met woorden die voorkomen in het ankerverhaal en met bepaalde themawoorden (bijv. bovenkant, onderkant, openen, sluiten, de ingang, kijkdoos, het recept, de speurtocht, het zakmes, de verrekijker, kruispunt, verkeer, bibberen, zenuwachtig, de schat, de goudstukken, de kabouter, de dwerg, de elfjes)
 • met behulp van illustraties een verhaal navertellen
 • relevante vragen stellen en beantwoorden
 • zorgvuldig naar elkaar luisteren
 • kennismaken met het teksttype sprookje
 • door middel van concreet taalgebruik een verhaal vertellen
Tip:
Het is goed om thuis te oefenen met lezen. Boekjes lezen met start of M3 (dit staat voor midden groep 3). Voor extra oefenmateriaal, neem dan contact op met de juf.
Vertel maar