Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 De missie van onze school
 
'Samen leven en leren in een veilige omgeving'.
 
De school wil kinderen de kans bieden zich zó te ontwikkelen, dat zij opgroeien tot harmonische mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden.
 
In de missie van de Egbertusschool staan centraal: 'samen leven en leren' en 'een veilige omgeving'.
 
Samen leven en leren
We zijn ons bewust dat we een kleine gemeenschap vormen. We hebben elkaar hard nodig: ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders en leerkrachten zullen in het belang van de ontwikkeling van het kind mogen samenwerken. Kinderen zullen ook met elkaar mogen samen werken: samen leven en leren. Samen tot ontwikkeling komen, waarbij de kinderen elkaar iets kunnen leren en mogen ontdekken, dat ieder zo zijn eigen talenten heeft. Ieder kind is uniek. Door niet alleen de verstandelijke vermogens te benadrukken, maar (juist) ook oog te hebben voor kwaliteiten op het fysieke, sociaal-emotionele en creatieve vlak, willen we duidelijk maken, dat we de mens in zijn totaliteit willen bezien. Door de sterke punten van het kind te benadrukken, willen we het kind positief versterken in zijn ontwikkeling. Een positief zelfbeeld, het hebben van zelfvertrouwen, maakt dat het kind kan opgroeien tot harmonisch mens, die zich in de complexe maatschappij staande weet te houden. Versterken waar een kind goed in is en op onderdelen waar een kind wat minder sterk in is, trachten ontwikkeling in gang te zetten, waarbij de lat net even iets hoger komt te liggen, dan wat een kind op basis van verwachtingen redelijkerwijs zou (aan)kunnen.
 
Een veilige omgeving 
Om tot ontwikkeling te kunnen komen is een veilige omgeving onontbeerlijk. Wie zich niet veilig voelt, zit niet lekker in zijn vel en kan zich niet optimaal ontwikkelen. Het respectvol met elkaar omgaan, draagt bij aan die veilige omgeving. Respect voor elkaars verschillen maakt dat we op zoek kunnen gaan naar dat wat ons bindt. Diversiteit wordt gezien als een rijkdom voor de school, een inspiratiebron waaruit rijkelijk kan worden geput. Kinderen wordt geleerd respect voor anderen te hebben. Jong geleerd is immers oud gedaan. Kinderen zijn op jonge leeftijd nog onbevangen en worden nog niet geremd door verschillen in kleur, culturele achtergrond of sekse. We willen zorgen voor een positieve sfeer, waarin het fijn vertoeven is. Een school waar ouders, kinderen en teamleden met plezier naar toe gaan. Een school waar je jezelf als ouder, kind en teamlid veilig en thuis voelt.
 
'Samen leven en leren in een veilige omgeving' is als onze missie de leidraad voor ons handelen.
 
De missie van onze school komt tot uitdrukking in ons logo. De groene kleur staat voor 'veilig', maar ook voor 'groei', voor 'ontwikkeling'. De kinderen op het logo zijn naar elkaar gericht. Ze hebben elkaar nodig, werken samen en houden een klaverblad omhoog. Het klaverblad staat voor 'geluk', voor 'welbevinden'. De vier bladen van het klavertje staan voor:
  • Kind
  • School
  • Ouder
  • Schoolomgeving
Het een kan niet zonder het ander. De school realiseert zich maar al te goed, dat wanneer het kinderen wil laten opgroeien tot harmonische mensen, die zich in de complexe maatschappij staande weten te houden, dat het moet trachten niet alleen voor het kind van betekenis te zijn op school, maar juist ook in het gezin en in de omgeving waarin het kind speelt. Een kind dat zich thuis of in zijn directe omgeving niet veilig voelt, kan nooit optimaal tot ontwikkeling komen, hoe hard de school zijn best ook doet!
Vertel maar