Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Visie

Wanneer je weet wat je wilt, kun je koesteren waar je tevreden mee bent en plannen wat je in de nabije toekomst wilt bereiken. De missie van de school is vertaald naar de volgende visie:
 • Ieder kind is uniek en heeft recht op een eigen doorlopend leerproces. Daarbij houden we rekening met de eigen leerstijl en leertempo van het kind. Zo kan de actieve betrokkenheid van elk kind optimaal gegarandeerd worden. Het zelf ontdekken krijgt steeds meer nadruk. Deze wijze van leren vraagt om een veilige en plezierige omgeving, een veilige groepssfeer in een vertrouwde en uitdagende ruimte met veilige leermaterialen, waardoor een leer- en leefklimaat gecreëerd wordt, dat inspeelt op de nieuwsgierigheid van kinderen, zodat ze op een veilige manier de wereld kunnen ontdekken.
 • De school biedt kinderen ruimte voor eigen fantasie, creativiteit en zinvinding, kwaliteiten die met respect en bewondering door de leraren gestimuleerd worden.
 • De school is een leer- en leefgemeenschap, waarin levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke tradities worden gerespecteerd. Een kind leert spelenderwijs deel te zijn van die gemeenschap en aandacht te hebben voor de behoeften van die gemeenschap. De school zelf is onderdeel van een nog groter geheel, de maatschappij, en heeft in die setting meer te bieden dan onderwijs alleen. Door aandacht te hebben voor de behoeften van die gemeenschap, kan de functie van de school worden uitgebreid tot een 'brede school'.  
 • De school wil een professioneel lerende organisatie zijn, die streeft naar continue verbetering van onderwijs en zorg. Daarbij is het welzijn van de medewerkers een belangrijke voorwaarde.
 • Voor leraren geldt dat een wezenlijk onderdeel van professionaliteit een regelmatige reflectie op de eigen prestaties is. Medewerkers kunnen niet alleen onderling van en met elkaar leren, maar ook in relatie met de kinderen, hun ouders dan wel andere partners in het proces. De persoonlijke ontwikkeling dient in relatie tot de schoolontwikkeling te staan.
 • De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders. De ouders dienen daarom zoveel mogelijk bij de school en haar activiteiten betrokken te worden. Om als partners in opvoeding, vorming en scholing te kunnen samenwerken dienen ouders en leraren afspraken met elkaar te maken.
 • Ouders en teamleden hebben elkaar hard nodig, werken samen, zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor ontstane problemen, bemoedigen en ondersteunen elkaar in het belang van de ontwikkeling van het kind. Ouders en teamleden zijn aan elkaar gelijkwaardig en respecteren elkaar. Zij spreken elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind, vanuit de eigen deskundigheid als opvoeder thuis en/of op school. 
Richtinggevende uitspraken
Bij de visie horen de volgende richtinggevende uitspraken van de Egbertusschool:
 • Ons onderwijsconcept kenmerkt zich door boeiend onderwijs op maat voor ieder kind.

 • Onze professionele cultuur kenmerkt zich door transparantie, deskundigheid en positiviteit.

 • Onze school is betekenisvol voor zijn omgeving, omdat die omgeving betekenisvol is voor de school.

 • Op onze school benutten we elkaars talenten.

Doelstellingen
Bij de visie horen de volgende doelstellingen van de Egbertusschool:
 
Wat betekent dit voor het kind?
- We willen kinderen leren samen te leven en samen te leren
- We willen kinderen leren elkaar te respecteren
- We willen kinderen leren proactief te zijn:
      - eigen verantwoordelijkheid dragen
      - medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling
      - medeverantwoordelijk voor het welbevinden van een ander
- eigen initiatief tonen
 
Wat betekent dit voor de school?
- We willen een veilige omgeving bieden
- We willen een stimulerende leeromgeving bieden
- We willen aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
- We willen uitgaan van de individuele (on)mogelijkheden van het kind
- We willen gezamenlijk zorg dragen voor een goed leerlingvolgsysteem
 
Wat betekent dit voor het team?
- We willen een voorbeeld zijn
- We willen ons ontwikkelen van 'instructeur' naar 'begeleider' en 'stimulator'
- We willen helder inzicht hebben in leerlijnen en de doorgaande lijn waarborgen
- We willen op professionele wijze onze organisatie vormgeven:
            - professioneel samenwerken
            - constructief overleggen
            - gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen
            - persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling
 
Wat betekent dit voor de onderwijskundig leider?
- We willen dat hij/zij motiveert en stimuleert, sturing en ruimte geeft
- We willen dat hij/zij kwaliteiten van teamleden benut
- We willen dat hij/zij de koers uitzet, proces begeleidt en bewaakt, besluiten neemt
 
Wat betekent dit voor de ouders?
- We willen betrokken ouders
            - bij de organisatie van activiteiten
            - bij feesten door het jaar heen
            - actief in O.R.
- We willen ouders die meedenken
            - in M.R.
- We willen samen, ouders en team, verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind
 
Wat betekent dit voor de schoolomgeving?
- We willen een school zijn die midden in de wijk (stad) staat
- We willen deel uitmaken van de multiculturele samenleving door ontmoeting tussen culturen mogelijk te maken
 
Het is belangrijk te weten wat je wilt. Je kunt alleen niet alles tegelijkertijd. In het schoolontwikkelplan 2017 - 2022 staat nauwkeurig omschreven wat de planning is. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze planning ook gehaald wordt. Zo nodig vindt bijstelling van de plannen plaats.
Vertel maar