Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Naschools activiteitenaanbod

Het wás de ambitie van de Egbertusschool om het gehele schooljaar te zorgen voor een naschools activiteitenaanbod. Het aanbod kon worden gezien als een verlengstuk van wat onder schooltijd aan de kinderen wordt aangeboden. Er werd daarbij gewerkt volgens een drietrapsrakket:
1. Onder schooltijd kunnen de kinderen kennis maken met verschillende disciplines.
2. In het naschools activiteitenaanbod volgt verrijking / verdieping voor die kinderen die onder schooltijd hebben ontdekt, dat zij voor een bepaalde discipline een talent hebben.

3. Wanneer zij zó geïnspireerd raken, kunnen zij lid worden van een vereniging.

Incidenteel vindt nog een naschools activiteitenaanbod plaats. In het extra aanbod heeft in de loop der jaren een geleidelijke verschuiving plaatsgevonden van een aanbod ná schooltijd naar een aanbod ónder schooltijd.

Van het naschools aanbod kon maar een (klein) deel van de kinderen gebruik maken. Daarnaast was het aanbod niet gratis (ingehuurde docenten moeten immers ook betaald worden). Voor ouders met meerdere kinderen werkte dit belemmerend.

De school heeft ervoor gekozen om het naschools aanbod nu ónder schooltijd aan alle kinderen (gratis) aan te bieden. Dit doet de school door vijf keer per jaar creadagen te organiseren, waarbij kinderen kunnen kiezen uit een menu met daarin een aantal workshops. Zo komen kinderen met verschillende kunst- en cultuurdisciplines in aanraking. Nadeel (voor de school): de extra kosten die gemaakt worden kunnen niét meer door ouders worden opgebracht. De school moet nu zelf financiële middelen vinden om het aanbod te kunnen (blijven) bekostigen. Mocht u de activiteiten willen sponsoren, houden wij ons aanbevolen!Partners waarmee de Egbertusschool samenwerkt/heeft samengewerkt

 • Bibliotheek Lek en IJssel
 • Historische Vereniging Het Land van Brederode
 • Kunst Centraal
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • Mad Science
 • Muziekschool Vianen
 • 't Pakhuis
 • Sport en Bewegen Vianen
 • Sportservice Vianen
 • Stedelijk Museum Vianen
 • Vereniging Beeldende Kunst
 
Vertel maar