Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Individueel gespreksarrangement  
 
In de gesprekscyclus onderscheiden we de volgende gesprekken:
  • Het intakegesprek;
  • Het afstemmingsgesprek;
  • Het rapportgesprek.
Het intakegesprek
BeDoeling: Door het invullen van een (uitgebreide) vragenlijst geven ouders van kinderen die 4 jaar zijn geworden of door verhuizing op de Egbertusschool zijn gekomen een eerste indruk van het kind.
Van kinderen die van de ene naar onze school verhuizen, krijgen we daarnaast van de school van herkomst een onderwijskundig rapport.
De informatie vanuit het intakegesprek én het onderwijskundig rapport samen geven een redelijk beeld van het kind, zodat de leerkracht in staat is om aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen voldoen.

Bij het intakegesprek maken we gebruik van het volgende formulier:
  • formulier intakegesprek
Het afstemmingsgesprek
BeDoeling : Aan het begin van het schooljaar spreken ouder(s), leerkracht(en) en vanaf groep 5 ook het kind hun verwachtingen met betrekking tot het komende schooljaar in het belang van de ontwikkeling van het kind wederzijds uit. Er wordt gesproken over het welbevinden en de betrokkenheid van het kind op basis waarvan de onderwijsbehoeften van het kind worden vastgesteld..
Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de contacten tussen ouder, leerkracht en kind het komende schooljaar gaan verlopen (individueel gespreksarrangement). Daarbij zijn er minimaal twee contactmomenten per jaar (afstemmingsgesprek en rapportgesprek).
 
Bij het afstemmingsgesprek maken we ter voorbereiding gebruik van de volgende twee formulieren:
  • formulier ouder - leerkracht groep 2 t/m 4
  • formulier ouder - kind - leerkracht groep 5 t/m 8
Het rapportgesprek
BeDoeling : Twee maal per schooljaar bespreken ouder(s), leerkracht(en) en vanaf groep 5 ook het kind de ontwikkeling van het kind in de voorafgaande periode. De onderwijsbehoeften van het kind is hierbij het uitgangspunt. Zij maken op basis van de evaluatie afspraken over de wijze waarop er in de komende periode aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan.

De ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 bepalen zélf of zij hun kind in staat achten deel te nemen aan de afstemmings- en rapportgesprekken. 
Vertel maar