Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 De achtergronden
 
Burgerschapsvorming is m.i.v. 1 februari 2006 verplicht. Onder burgerschapsvorming verstaat men Actief Burgerschap + Sociale Integratie. Het is een wet met als doel:
       Kinderen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving;
       Sociale binding in de samenleving te vergroten;
       Binding aan de Nederlandse cultuur te vergroten.
 
Onder Actief burgerschap wordt verstaan: de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
 
Onder Sociale integratie verstaat men de deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlands cultuur.
 
De wet komt niet uit de lucht vallen. Met de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh werd Nederland ruw wakker geschud. Men besefte dat er geen sprake was van tragische incidenten maar van structurele veranderingen in de Nederlandse samenleving. Deze blijkt steeds sterker gericht op individualisering, de betrokkenheid tussen burgers onderling en burgers en overheid is afgenomen, plichten en rechten zijn steeds meer op de achtergrond geraakt en allochtonen zijn niet gewend aan burgerschapstradities en gebruiken. In de wet is geregeld dat de samenleving gaat investeren in scholen. Door burgerschapsvorming dient bereikt te worden dat allochtone en autochtone kinderen een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief krijgen op hun bijdrage aan de samenleving.

Rechten en plichten
Nederlanders hebben Rechten: onder andere kiesrecht; het recht op onderwijs, bijstand en AOW; de vrijheid van meningsuiting.
 
Nederlanders hebben ook Plichten: De plicht om een zinvolle en effectieve bijdrage aan kwaliteit van de samenleving te leveren; de plicht om medeverantwoordelijkheid te dragen.
 
Die zinvolle en effectieve bijdrage kan op verschillende niveaus worden geleverd (de klas, school, vereniging, buurt, stad, regio, land, wereld) en op meerdere dimensies:
       Sociaal-cultureel (gemeenschap, taal, thuis, gebruiken);
       Politiek-juridisch (stemrecht, staatsburgerschap);
       Economisch (inkomen en economische bijdragen).
 
De Nederlandse samenleving 
De Nederlandse samenleving is een pluriforme samenleving: er zijn religieuze, politieke, culturele en etnische verschillen. Het is ook een democratische samenleving. Kenmerkend is:
 • Het hebben van rechten en plichten
 • De wijze waarop wij omgaan met elkaar
 • Besturen is niet aan bepaalde groepen voorbehouden
 • We lossen onze conflicten vreedzaam op
 • We respecteren en tolereren culturele minderheden
 • We hanteren daarbij formele spelregels
Democratie is een houding, een levenswijze
Democratie is een kwetsbaar systeem:
 • Je kunt de democratische principes niet dwingend opleggen
 • Het is niet voor iedereen een vanzelfsprekende manier van doen
 • Het systeem wordt bedreigd door:
  • De onverschilligheid van mensen
  • De steeds verdergaande Individualisering
  • De instroom van migranten die onbekend zijn met de democratische beginselen
Investeren in democratie 
Ons democratisch stelsel komt steeds meer onder druk te staan. Men is tot het besef gekomen, dat wanneer er niet actief in onze democratie geïnvesteerd gaat worden, deze steeds verder zal afbrokkelen. Actief investeren betekent onder andere kinderen kennis, vaardigheden en houding bijbrengen die nodig zijn om goed te functioneren in de pluriforme samenleving. Goed functioneren houdt in dat kinderen:
 • Actief meedoen
 • Zich mede verantwoordelijk voelen
 • Leren kritisch om te gaan met informatie
 • Een bijdrage leveren aan hun leefomgeving
 • Democratisch gedrag vertonen
Vertel maar