Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 De resultaten van ons onderwijs

Als ouder bent u uiteraard geïnteresseerd in de resultaten van het gegeven onderwijs op de Egbertusschool. Er is tegenwoordig steeds meer vraag de resultaten van de kwaliteit van de school om te zetten in cijfers, zodat er een vergelijk mogelijk is met andere scholen. De minister verplicht scholen dit ook daadwerkelijk te doen. Het team van de Egbertusschool is met deze ontwikkeling niet gelukkig. Wij zijn namelijk bevreesd, dat cijfers belangrijker gaan worden dan de weg die bewandeld wordt om die cijfers te behalen. Niet het eindresultaat is zaligmakend, maar vooral de wijze waarop dat eindresultaat is bereikt. Wat drijft een team en op welke wijze zijn deze drijfveren in de schoolorganisatie terug te vinden? Hoe serieus neemt het team uw kind en op welke wijze is dat terug te vinden in de manier waarop de groepsleerkracht uw kind begeleidt? Hoe serieus wordt u als ouder genomen en op welke wijze laat zich dat vertalen in het contact tussen ouders en school? Daarnaast is het zo, dat naar ons oordeel het geven van 'uitstroom'-cijfers pas zin heeft, wanneer je de 'instroom' ook hebt kunnen meten (maar hoe doe je dat?). Met andere woorden: op welk een niveau krijg je de kinderen binnen en wat heb je gedurende een schoolloopbaan voor deze kinderen kunnen betekenen? Het is een koud kunstje om kinderen met een bovengemiddeld niveau met een HAVO-VWO-advies de school weer uit te sturen, maar heb je er dan als school alles aan gedaan om het maximale uit kinderen te halen? Is de prestatie van de school die met veel pijn en moeite een kind op de basisschool weet te behouden en met een VMBO-advies de school laat verlaten, niet vele malen groter?

Kortom: wat zeggen cijfers over de inspanningen van een team in het belang van uw kind?
We zullen evenwel aan de ons opgelegde verplichting voldoen.

De resultaten
We beschouwen de gegevens van de laatste vijf schooljaren.

Jaar Cito-score LWOO / PrO VMBO BL/KL VMBO GL/TL TL / HAVO HAVO HAVO / VWO VWO
2015 538.5 2 lln. 9% 9% 4% 4% 26% 48%
2016 534.6 1 lln. 17% 17% 0% 44% 0% 22%
2017 535.6 1 ll. 6%          19%     0% 25% 31% 19%
2018 531.1    1 ll. 27%          16% 10% 10% 21% 16%
2019 533.3         0 lln.     28% 15% 21%     21% 7% 7%
 
Schoolgroep:                                        1
 
Er zijn scholen waarvan de ouders overwegend een hoog opleidingsniveau hebben. Deze scholen vergelijken met scholen waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben is niet eerlijk. Daarom worden de scholen in schoolgroepen verdeeld. De school met hoogopgeleide ouders zit in schoolgroep 1. Daartoe behoort de Egbertusschool. Van deze scholen mag je een hogere score verwachten
 
Kinderen met een LWOO/PrO-advies zijn de kinderen die in het voortgezet onderwijs extra hulp en zorg behoeven. Zij kunnen in een zogenaamde zorggroep worden geplaatst, maar hebben daarvoor wel een positief advies van de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) nodig. Onze school start al vroeg in het schooljaar de aanmeldingsprocedure.
 
U ziet: wisselende resultaten. De ene groep scoort nu eenmaal hoger dan de andere. Dit zie je ook terug in de uitslag van de Centrale Eindtoets van groep 8. De gemiddelde landelijke standaardscore ligt om en de nabij  535.0
Kijkend naar bovenvermelde gegevens kunnen we constateren dat er sprake is van een dalende tendens. Dit heeft uiteraard onze aandacht. Door in te zetten op eigenaarschap voor de kinderen verwachten we de dalende tendens weer in positieve zin om te kunnen draaien. Het is in deze zin bemoedigend dat de dalende tendens m.i.v. 2019 weer in een stijgende lijkt te zijn omgezet. Het team van de Egbertusschool wil er voor zorgen, dat we, mét opvang van zorgleerlingen, een goede eindscore kunnen behalen. In de schoolgids kunt u lezen wat de school daaraan wil gaan doen (zie 6.1).

De inspectie toetst eveneens de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Egbertusschool. Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van dat onderzoek, kijk dan op www.owinsp.nl/  voor een uitgebreid rapport.

Nog meer 'harde cijfers' over de Egbertusschool zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl .
 

 

Vertel maar