Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Visie op de ondersteuning van kinderen
 
'In principe is ieder kind, ongeacht etnische achtergrond, geloofsovertuiging, (on)mogelijkheden of huidskleur, welkom op de school. Een evenwichtige samenstelling van de schoolbevolking, die een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving, heeft onze voorkeur'.
 
Ieder kind is uniek is! We willen het kind in zijn totaliteit bezien. Verschillen worden gezien als een rijkdom voor de school. Het is goed dat kinderen ontdekken en waarderen, dat ieder zijn eigen talenten heeft. We willen oog hebben voor die talenten en ontwikkeling stimuleren op die gebieden waar het kind minder getalenteerd in is. Daarbij leggen wij de lat voor ieder kind nét iets hoger. Vanuit positieve waardering en respect en door het uitspreken van hoge verwachtingen proberen wij kinderen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen mee te geven. Hierdoor kan het kind straks zelfbewust, creatief, zelfstandig en vol vertrouwen de 21ste eeuw tegemoet treden, om daarin als gelukkig mens van betekenis te mogen zijn.

Homogene, heterogene en niveaugroepen
Kinderen die tot onze school worden toegelaten, worden ingedeeld in de groep waarin hun leeftijdsgenootjes zitten. Zo ontstaan leerjaren, waarin de kinderen qua leeftijd homogeen en qua niveau heterogeen zijn.
 
Leerkrachten zijn opgeleid om met deze niveauverschillen om te gaan (convergente differentiatie) en in staat om de volgende niveaugroepen te bedienen:
 • De basisgroep;
 • De topgroep;
 • De intensieve groep.
Daarnaast is de leerkracht in staat om kinderen met een individuele leerlijn (Ontwikkelingsperspectief - OPP) te begeleiden en is het de ambitie van de school om ook voor de excellente leerling van betekenis te mogen zijn.

Leerkrachtvaardigheden
De leerkracht beschikt over didactische, organisatorische en pedagogische competenties met in het bijzonder de volgende leerkrachtvaardigheden:
 • Hij/zij werkt volgens de principes van 'Doordacht lesgeven';
 • Hij/zij kan coöperatieve werkvormen toepassen;
 • Hij/zij is in staat om groepsplannen op te stellen en uit te voeren;
 • Hij/zij heeft het klassenmanagement op orde.
Zitten blijven, een groep overslaan of verwijzing naar S(b)O
Uitgangspunt is, dat het kind met onderwijsbehoeften ín de groep wordt ondersteund. Daarom kiezen we op de Egbertusschool niet voor Remedial Teaching buiten de groep of voor een plusklas voor excellente leerlingen. Ook blijven kinderen in principe niet zitten (doubleren), slaan geen groep over (versnellen) en/of worden niet naar het S(b)O verwezen.
 • Voor kinderen die op alle hoofdvakken ontwikkelingsachterstand vergeleken met leeftijdsgenoten vertonen, wordt in overleg met ouders bezien in hoeverre het doubleren van een groep in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Wanneer dit van toepassing is, wordt in de groepen 1 t/m 4 een uitzondering gemaakt. Vanaf groep 5 is zittenblijven niet meer mogelijk *.
 • Voor kinderen die op alle hoofdvakken ontwikkelingsvoorsprong vergeleken met leeftijdsgenoten vertonen, wordt in overleg met ouders bezien in hoeverre het overslaan van een groep in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Wanneer dit van toepassing is, wordt in de groepen 1 t/m 4 een uitzondering gemaakt. Vanaf groep 5 is versnellen niet meer mogelijk.
 • Voor kinderen waarbij de ontwikkeling op alle hoofdvakken stagneert en de school handelingsverlegen is, wordt in overleg met ouders bezien of verwijzing naar het S(b)O in het belang is van de ontwikkeling van het kind.
Ontwikkeling monitoren
Om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen monitoren, maken we gebruik van:
 • Observaties door de eigen leerkracht, de intern begeleider en/of door externen;
 • Resultaten van schriftelijk werk en methode gebonden toetsen;
 • Resultaten van methode onafhankelijke toetsen (CITO-toetsen);
 • Onderzoeken afgenomen door externen in/buiten de school.
PDCA-cyclus
We werken volgens de PDCA-cyclus:
 • Doelen stellen (Plan);
 • Onderwijs op niveau aanbieden (Do);
 • Het onderwijsaanbod evalueren (Check);
 • Het onderwijsaanbod zo nodig bijstellen (Act).
Deze cyclus wordt twee maal per schooljaar toegepast:
 • Augustus t/m januari;
 • Februari t/m juli.
Ouders als partner
Ouders zijn partner en vanaf het begin betrokken:
 • Met ouder (en kind) wordt aan het begin van het schooljaar op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind frequentie en vorm van het contact gedurende het lopende schooljaar overeengekomen (een individueel gespreksarrangement);
 • De school evalueert tenminste twee maal per jaar het ondersteuningsarrangement met de ouders en de leerling.
Ondersteuning leerkrachten
Leerkrachten worden ondersteund bij het uitoefenen van hun niet eenvoudige opdracht:
Passend onderwijs voor ieder kind, thuisnabij als het kan, speciaal als het moet.
 
Deze ondersteuning bestaat uit:
 • Scholing (individuele scholing en teamscholing);
 • Ondersteuning door de ib'er en/of externe adviseur;
 • Coaching door de ib'er en/of externe adviseur.
 
 
* Bijzondere omstandigheden daargelaten. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat een kind vanwege een ernstige ziekte of overlijden van ouder(s) niet meer tot ontwikkeling komt.
Vertel maar