Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  2. Uitgangspunten schoolbestuur
 
2.1 De Stichting 'Trinamiek'
Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein,Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.
 
De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt.

 
2.2 Het strategisch beleidsplan van de stichting
Het strategisch beleidsplan van de stichting 'Lek en IJssel' is in een mindmap uitgewerkt. Het dient als onderlegger voor het jaarplan 2015 - 2016 en de daaropvolgende jaarplannen.

Het strategisch beleidsplan voor de stichting 'Trinamiek' zal, nadat de Missie/visie in 2016 is vastgesteld, aansluitend worden opgesteld.
 
2.3 Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op de Egbertusschool?
Het bestuur van de stichting 'Trinamiek' bewaakt de gewenste kwaliteit op onze school:
 • door te monitoren op:
 • Opbrengsten voor taal en rekenen, entree- en eindtoets;
 • Opbrengsten van de tevredenheidspeilingen voor:
  • Ouders;
  • Leerlingen;
  • Teamleden;
 • door het benoemen van bovenschoolse coördinatoren voor rekenen, taal en excellente leerlingen. De bovenschoolse coördinatoren monitoren de resultaten op de scholen van de stichting 'Trinamiek' en presenteren hun bevindingen met aanbevelingen aan het Directieberaad en het Bestuur (directeur-bestuurder);
 • door het faciliteren van bovenschoolse professionele leergemeenschappen. Deze zijn er voor interne begeleiders en ict-ers van de stichting. De professionele leergemeenschappen adviseren gevraagd en ongevraagd scholen van de stichting 'Trinamiek';
 • door het strategisch beleidsplan van de stichting en het actuele jaarplan als kader te beschouwen, waartegen de afzonderlijke scholen van de stichting hun schoolontwikkeling afzetten en waarbinnen zij werken aan de realisatie van de in het Directieberaad bij consent genomen besluiten. De directeuren worden jaarlijks bevraagd op de voortgang van deze ontwikkeling.
2.4 De missie/visie van de Stichting 'Lek en IJssel'
 
Boeiend onderwijs voor ieder kind
Groei in dialoog met de toekomst
 
De Missie/visie van de stichting 'Trinamiek' zal in 2016 gezamenlijk worden vastgesteld.

2.5 De inzet en de ontwikkeling van ons personeel
Voor een nadere uitwerking van dit hoofdstuk verwijs ik graag naar het personeelsbeleidsplan van de stichting 'Trinamiek', dat op school ter inzage ligt en dat in te zien is op de website van de stichting: http://www.trinamiek.nl . Het personeelsbeleidsplan geldt als algemeen kader waarbinnen de scholen van de stichting 'Trinamiek' nader vorm en inhoud kunnen geven.
Specifieke uitwerking van dit personeelsbeleid is voor de Egbertusschool beschreven in de volgende documenten.
Zie bijlagen:
 2.6 Overige beleidsterreinen
Voor een nadere uitwerking van dit hoofdstuk verwijs ik graag naar het strategisch beleidsplan van de stichting 'Trinamiek'. Het strategisch beleidsplan geldt als algemeen kader waarbinnen de scholen van de stichting 'Trinamiek' nader vorm en inhoud kunnen geven.

 
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...