Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  6. De ouders

Een goed contact tussen thuis en school is voor de Egbertusschool een belangrijk uitgangspunt. Het is belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in de school. Uiteindelijk neemt de school een gedeelte van de taak om de kinderen te vormen van hen over en zijn wij samen, ouders en team, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarvoor is het belangrijk dat ouders weten hoe er met de kinderen wordt gewerkt en hoe de resultaten zijn. Daarom is het ook belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om contacten te onderhouden met de school en te weten wat er op school gebeurt.
 
6.1 Contacten met de ouders (zie toegevoegde pagina)

6.2 Rapportage
De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De kinderen van groep 1 krijgen na 8 maanden hun eerste rapport. Alle ouders worden 3 maal per jaar uitgenodigd om de ontwikkeling van het kind met de leerkracht en vanaf groep 5 ook het kind te bespreken: twee maal in een 10-minutengesprek en eenmaal in een afstemmingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Tijdens de 10-minutengesprekken komt behalve het leerresultaat ook de sociale en de emotionele ontwikkeling van het kind aan de orde. Tijdens het afstemmingsgesprek worden op basis van de betrokkenheid, het welbevinden en de onderwijsbehoeften van het kind afspraken voor de komende periode gemaakt.
Als ouders de behoefte hebben om tussentijds over hun kind te spreken, dan is het altijd mogelijk met de groepsleerkracht een afspraak te maken. Ook kan de groepsleerkracht al dan niet samen met de intern begeleider U uitnodigen om over de ontwikkeling van uw kind te praten. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Wanneer er sprake is van een mogelijk onderzoek of een andere aanpak in het leerproces is gewenst, dan wordt u van te voren op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht, of de intern begeleider. Eventuele afspraken worden dan ook vastgelegd. Het kan gebeuren dat we een verslag maken na een gesprek met ouders, dat wij ter ondertekening aan u voorleggen, zodat er later geen misverstanden over kunnen ontstaan.

6.3 Inspraak (zie toegevoegde pagina)

6.4 De ouderbijdrage
Omdat veel activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, etc. geld kosten, vraagt de ouderraad u ieder jaar om een bijdrage: de ouderbijdrage. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, dat wil zeggen, dat betaling niet verplicht is. Gelukkig beseffen veel ouders, dat niet bijdragen aan de kosten betekent, dat er minder geld vrij komt om voor de kinderen extra activiteiten te ontplooien. Dat kan consequenties hebben voor het kind. Een schoolreisje zit er dan bijvoorbeeld niet meer in, omdat de onkosten niet meer door de wél betalende ouders kunnen worden opgebracht. Dat zou toch jammer zijn!
De ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8 wordt éénmaal in de twee jaar ook nog een bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.
 
6.5 Voorschoolse Opvang (VSO)
De voorschoolse opvang wordt vanaf 1 maart 2014 door de Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) georganiseerd. Wanneer U hiervan gebruik wilt maken, dient u contact met de SKV op te nemen: www.kinderopvangvianen.nl 

6.6 Overblijven (TSO)
Vanaf 1 augustus 2014 blijven de kinderen van de Egbertusschool op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag van 12.00 tot 12.30 uur op school over. Zij lunchen in de eigen klas onder begeleiding van de leerkracht dan wel een overblijfouder op sommige dinsdagen, donderdagen en alle vrijdagen.

6.7 Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Het bestuur van de stichting "Lek en IJssel'' dient er voor te zorgen, dat met ingang van 1 augustus 2007 ouders voor hun kinderen gebruik kunnen maken van Buiten Schoolse Kinderopvang (BSO). Het bestuur van de stichting heeft een contract afgesloten met de Stichting Kinderopvang Vianen (SKV). Op deze wijze is buitenschoolse opvang gegarandeerd.
De naschoolse opvang wordt op de Egbertusschool verzorgd door de pedagogisch medewerkers van de Stichting Kinderopvang Vianen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Informatie is te verkrijgen via de website: www.kinderopvangvianen.nl U kunt zich aldaar ook registreren en aanmelden in het geval u van de naschoolse opvang gebruik wilt gaan maken.
Naast de SKV verzorgt BSOWijs! eveneens de naschoolse opvang. Deze organisatie heeft ervaren leiding en speelt met de kinderen buiten in en rond Vianen. Informatie is te verkrijgen via de website: www.bsowijs.nl

6.8 Verzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht gedurende de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband, evenals gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten. Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden, kunt u de schoolleiding om advies vragen bij de invulling van het formulier.

6.9 Klachtenregeling Primair Onderwijs (zie toegevoegde pagina)

6.10 Onderwijsgids
Naast deze schoolgids is er ook een onderwijsgids voor ouders. Hierin zijn de algemene rechten en plichten voor ouders en kinderen weergegeven. De onderwijsgids ligt op het informatiemeubel bij de ingang van groep 1/2 en is gratis mee te nemen.

6.11 Verlofregelingen voor kinderen (zie toegevoegde pagina)
Vertel maar
17september2019
Op dinsdag 17 september verschijnt de tweede nieuwsbrief.
Op dinsdag 11 juni nemen de kinderen van groep 8 deel aan...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...