Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  8. Overige zaken

8.1 Activiteiten voor kinderen en ouders
Nieuwe ouders willen graag weten bij welke activiteiten voor kinderen zij ook aanwezig mogen zijn. Zij kunnen er dan in hun planning rekening mee houden. Bij de volgende activiteiten voor kinderen zijn ook de ouders welkom: openingsviering en kerstviering in de kerk; de feestavond in de Stadshof; de eindmusical van groep 7 en 8 (de ouders van de optredende kinderen zijn welkom). Bij veel activiteiten wordt de hulp van ouders gevraagd. De voorbereidende commissie van ouderraad en/of team benadert de ouders. Zij maakt daarbij gebruik van de hulpinventarisatielijst die nieuwe ouders aan het begin van hun periode op de Egbertusschool hebben ingevuld. Nieuwe ouders ontvangen voortaan tevens een aparte infobrief waarin kort beschreven staat wat de activiteiten inhouden en wat er daarbij van de ouders wordt verwacht.
 
8.2 Allergie/Medicijngebruik/Overgevoeligheid/Dieet
Mocht uw kind allergisch zijn, medicijnen gebruiken, overgevoelig zij of een dieet volgen, geef dit dan door aan de betreffende leerkracht zodat school en Ouderraad er rekening mee kunnen houden.
 

8.3 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Via school worden regelmatig activiteiten georganiseerd die buiten de schooltijden plaatsvinden. Zo is er een schoolvoetbaltoernooi, een korfbaltoernooi en een Avondvierdaagse. Bij deze evenementen is de hulp van ouders van groot belang. Ook worden er uitstapjes gemaakt die project gebonden zijn, zoals een bibliotheek bezoek en een excursie onder leiding van Natuur en Milieu Educatie (N.M.E.). Deze activiteiten zien wij als een waardevolle aanvulling op het lesprogramma en de sociale ontwikkeling van de kinderen.
Ter inzage ligt op school een brochure over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bij activiteiten in schoolverband. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de juridische aansprakelijkheid wanneer door een ongeval schade ontstaat voor kinderen of voor derden. In dit kader komt ook de rol van de verzekering aan bod.
Naast bovengenoemde activiteiten is het de ambitie van de school een naschools activiteitenaanbod te verzorgen.
 
8.4 Met de fiets naar school
Kinderen die dicht bij school wonen (Binnenstad of de directe omgeving daarvan), komen lopend naar school. Het aantal plaatsen om de fietsen te kunnen stallen is beperkt en het veroorzaakt overlast bij het spelen. Kinderen die verder weg wonen, bijvoorbeeld in de Hagen, mogen wel op de fiets komen. De kinderen die op de fiets naar de gymles moeten, vanzelfsprekend ook. Vriendelijk verzoek om stepjes, skateboarden, heely's en 'andere middelen van vervoer' thuis te laten.
 
8.5 'Gruitdagen'
De maandag en de vrijdag gelden op de Egbertusschool als een verplichte groente- en fruitdag (gruitdag). Dit houdt in, dat op deze dagen de ouders hun kind(eren) alléén groenten/fruit mee naar school geven.
 

8.6 Huiswerk
Huiswerk wordt incidenteel/structureel gegeven. Het is functioneel (draagt bij aan de ontwikkeling van het kind), is door het kind zelfstandig te verwerken en wordt serieus genomen.
Het structureel geven van huiswerk kan alleen op initiatief van kind, ouder en/of teamlid, nadat zij helderheid hebben gekregen over de onderlinge taakverdeling: het kind maakt het huiswerk; ouders stimuleren het maken van het huiswerk; leerkrachten leggen het huiswerk uit. In het verlengde hiervan wordt het huiswerk, dat door het kind niet wordt begrepen, terug naar school meegegeven voor nadere uitleg door de leerkracht. Ouders gaan dus niet uitleggen om verwarring te voorkomen. Het structureel geven van huiswerk kan alleen indien kind, ouder en teamlid zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het nakomen van de gemaakte afspraken.
Kinderen krijgen geen huiswerk om het huiswerk, maar huiswerk daar waar dat nodig is. Wanneer de resultaten voor bijvoorbeeld spelling tegenvallen, dan kan het zijn, dat de ene groep meer huiswerk krijgt dan de andere groep die betere resultaten voor spelling scoort.
 
8.7 Ideeënbus leerlingenraad
Aan de muur van het lokaal van groep 1/2 hangt in de vorm van een grote, gele appel een ideeënbus van de leerlingenraad. Hierin kunt u, maar ook de kinderen ideeën deponeren. Voor ideeën die niet zijn bestemd voor de leerlingeraad kunt u natuurlijk ook de directeur of een van de leerkrachten aanschieten.
 
8.8 Kledingvoorschriften
De volgende kleding is op de Egbertusschool niet toegestaan:
  • kleding die de onderlinge communicatie belemmert;
  • kleding die het voor de school onmogelijk maakt de identiteit van personen vast te stellen;
  • kleding waarvan onderdelen de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.
Als er problemen zijn bij het handhaven van de kledingvoorschriften, wordt eerst getracht de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de school een maatregel treffen vanwege het niet naleven van de kledingvoorschriften.
 
8.9 Ouderportaal
Het ouderportaal is een instrument om ouders gemakkelijk en professioneel te informeren. Niet als vervanging van de persoonlijke contacten, maar als middel om de betrokkenheid van ouders op het schoolleven te ondersteunen. Omdat we nu eenmaal samen meer bereiken.
Informatie raadplegen
Op het ouderportaal stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U vindt er de jaarkalender met alle vakanties en vrije dagen, maar ook individuele gegevens van uw eigen kind. Van digitaal rapport tot verzuim.
Het ouderportaal is goed beveiligd. Ouders moeten inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. U krijgt deze door de school toegestuurd.
Eenvoudig in gebruik
Het ouderportaal heeft een overzichtelijk en strak design. Daarnaast is het ouderportaal ook te gebruiken op uw tablet en mobiele telefoon. 
 
8.10 Protocollen
Procedures staan beschreven in protocollen. Zo is er een pestprotocol, luizenprotocol, een protocol bij het overlijden van een ouder, enzovoorts. Protocollen (Zie bijlagen) zijn op de website in te zien.

8.11 Schoolfotograaf
Een keer per jaar worden door een professionele schoolfotograaf portret- en groepsfoto's van kinderen en leerkrachten gemaakt. Er worden ook familieportretten gemaakt van schoolgaande broertjes en zusjes. U kunt de foto's thuis zonder enige koopverplichting bekijken en daarna beslissen of u foto's wilt kopen en eventueel nabestellen. Het geld voor de foto's kunt u in het speciaal daarvoor bestemde zakje afgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u de foto's niet, dan geeft u alle foto's terug.
 
8.12 Snoep
Snoep totaal uitbannen op school is niet mogelijk en ook niet nodig. Stimuleren willen wij het zeker niet. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat Sinterklaas met appels, stukjes kaas of komkommers moet strooien. En tijdens het schoolreisje, schoolfeest of sportdag mogen de kinderen best een ijsje. Anders is het als we denken aan de tientallen verjaardagen die op school worden gevierd. Wij hopen dat u wilt meewerken aan het verschaffen van een gezonde traktatie. Verder geldt: geen snoep in de klassen. Zie ook 8.5 'Gruitdagen'.

8.13 Spelletjes/ en speelgoedmiddag
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand mogen de kinderen van groep 1 en 2 een stuk speelgoed mee naar school nemen om mee te spelen. Op een aantal vrijdagmiddagen worden er ook spelletjes gespeeld.

8.14 Sponsoring
Natuurlijk zijn wij als school blij met alle (financiële) hulp van derden. We nemen echter een terughoudend beleid aan als er sprake is van belangenverstrengeling of als er van ons een tegenprestatie wordt verlangd die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op onze kinderen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring kan een actieve bijdrage leveren aan een betere uitrusting van de school en kwaliteitsverhoging van het onderwijs. De verantwoordelijkheid van de sponsoring ligt bij het bevoegd gezag en de MR. Indien u klachten hebt over de eventuele inhoud van de sponsoring, moet u zich wenden tot de Reclame Code Commissie. Als het gaat om iets anders, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie. Wilt u hier nog meer over weten, dan ligt er een nota over sponsorbeleid ter inzage in school.
Vertel maar
17september2019
Op dinsdag 17 september verschijnt de tweede nieuwsbrief.
Op dinsdag 11 juni nemen de kinderen van groep 8 deel aan...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...