Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  9. Afkortingen
(P)AB (Preventief) Ambulante Begeleiding
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
BaO Basisonderwijs
BSO Buiten-Schoolse Opvang
CED/EDUNIEK Organisatie voor de begeleiding van o.a. basisscholen
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CvI Commissie van Indicatie
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheids-Dienst
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-Raad
HGW Handelingsgericht Werken
HU Hogeschool Utrecht
IB Intern Begeleider
JGZ Jeugd Gezondheids-Zorg
JRL Jonge Risico Leerling
LGF Leerling Gebonden Financiering
LWOO Leer-Weg Ondersteunend Onderwijs
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO Multidisciplinair Overleg
MKD Medisch Kinder Dagverblijf
MR Medezeggenschapsraad
NME Natuur- en Milieu Educatie
OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPDC Onderwijskundig Pedagogisch Didactisch Centrum
OPP Ontwikkelingsperspectief
OR Ouder-Raad
PABO Pedagogische Academie Basis Onderwijs
PCL Permanente Commissie Leerlingzorg
PO Primair Onderwijs
PrO Praktijk Onderwijs
REC Regionaal Expertise Centrum
RMC Regionale Meld- en Coördinatiepunt (voor voortijdig schoolverlaters)
ROC Regionaal Opleidings-Centrum
RvT Raad van Toezicht
SBO Speciaal Basisonderwijs
SMW School Maatschappelijk Werk
SO  Speciaal Onderwijs
SOP Schoolondersteuningsprofiel
Sova-training Sociale Vaardigheids-training
SWV Samenwerkingsverband
TLV Toelaatbaarheidsverklaring
VO Voortgezet Onderwijs
VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps-Onderwijs
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WEC Wet op de Expertisecentra
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMS Wet Medezeggenschap op Scholen
WPO Wet Primair Onderwijs
WSNS Weer Samen Naar School
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
WVO Wet Voortgezet Onderwijs
ZAT Zorgadviesteam
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...