Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

  6.11      Verlofregelingen voor kinderen

6.11.1 Leerplicht
Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dat is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en de regeling vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.
Zie ook bijlage: 'Leerplicht'.

6.11.2 Regels in geval van schoolverzuim
Gedurende de schoolloopbaan van uw kind houdt de school elke vorm van afwezigheid van uw kind bij. Kinderen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven, vallen onder het 'vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim' en zullen door ons aan de leerplichtambtenaar worden gemeld. Dit is voor de school een verplichting. Ouders worden in de meeste gevallen door de leerplichtambtenaar gehoord, waarna zij een waarschuwing of zelfs een proces verbaal kunnen krijgen.
Zie ook bijlage: 'Melding leerplichtambtenaar'.
 
6.11.3 Vrijstelling van lessen
Onze school ziet geen aanleiding om vrijstelling van zwem-, gym- of godsdienstlessen te verlenen. Vrijstelling van zwem- of gymlessen kan alleen op medische indicatie.

6.11.4 Vakantieverlof
De wet kent verschillende vrijstellingsgronden. De schoolleiding mag slechts een keer per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste tien dagen. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. Te denken valt aan de agrarische sector of de horeca. Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders van kinderen een extra vakantie vragen bijvoorbeeld voor wintersport of een bezoek aan het geboorteland van hun allochtone ouders. Daarvoor is de vrijstelling nadrukkelijk niet bedoeld, dus ook niet om vakanties te verlengen.
Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. Zo wil de wet voorkomen, dat jongeren de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling met het oog op het beroep van de ouders en over aanvragen voor ten hoogste tien verlof dagen op grond van andere gewichtige omstandigheden. Gaat het om meer dan tien dagen dan beslist de leerplichtambtenaar na de schoolleider te hebben gehoord.
Een verzoek om vakantieverlof buiten de officieel vastgelegde schoolvakanties dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof wordt verleend indien:
 • wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is.
Vakantieverlof mag:
 • eenmaal per schooljaar verleend worden,
 • niet langer duren dan 10 dagen,
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
6.11.5 Verlof inzake gewichtige omstandigheden
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor in totaal 10 dagen per schooljaar of minder dient ook vooraf aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren om kan:
 • voor verhuizing,
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten,
 • bij ernstige ziekte/ overlijden van ouders of bloed- of aanverwanten,
 • bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders,
 • voor de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging,
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor in totaal meer dan 10 dagen dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd.
Verlof wordt verleend indien:
 • de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.
 
Belangrijk: Alle aanvragen voor verlof moeten met in achtneming van de gestelde termijn schriftelijk gebeuren. Bij de directie kunt u de hiervoor benodigde formulieren verkrijgen.

6.11.6 Ziekmeldingen
Wij vinden het belangrijk te weten wanneer en waarom uw kind niet op school aanwezig is. Wilt u bij afwezigheid van uw kind bellen vóór schooltijd, bij voorkeur tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Bij afwezigheid van een kind zónder afmelding door de ouder, wordt voor 9.00 uur de ouder gebeld om te informeren waar het kind is. Ongeoorloofd schoolverzuim dient bij de leerplichtambtenaar te worden gemeld.
Ook een leerkracht kan wegens ziekte afwezig zijn. Wanneer dit gebeurt, hanteren we een protocol hoe de kinderen van de groep op te vangen. We stellen alles in het werk tijdig een vervanger te vinden. Wanneer dit niet lukt, zal de groep verdeeld worden over enkele andere groepen. Elke leerkracht heeft voor de groep een 'noodprogramma' klaar liggen, waaruit de kinderen die dag kunnen werken. Mocht de afwezigheid langer dan een dag duren, zonder dat er vervanging gevonden kan worden, bestaat de mogelijkheid een groep kinderen thuis te houden. In dit uiterste geval wordt u minimaal één dag van te voren geïnformeerd, zodat u tijdig oppas kunt regelen.
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...