Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

   4.6 Schorsing en verwijdering


4.6.1 Schorsing

Er is sprake van schorsing, als het schoolbestuur of de directie onmiddellijk moet optreden bij ernstig wangedrag van de leerling en tijd nodig heeft om naar een oplossing te zoeken.
De schoolleiding kan een leerling schorsen per voorval, met opgave van redenen, na overleg met leerling, ouders en de groepsleerkracht, voor een periode van maximaal 1 week. Het besluit van de schorsing wordt door de schoolleiding aan de ouders binnen 24 uur schriftelijk meegedeeld. De ouders worden, behalve in spoedeisende gevallen, in de gelegenheid gesteld over de voorgenomen schorsing te worden gehoord door de schoolleiding. Tussen het voornemen tot schorsing en de daadwerkelijke schorsing heeft de leerling geen toegang tot de les (wél tot de school!). De schoolleiding dient te voorkomen, dat de leerling achterstand oploopt. Van een schorsing voor een periode van langer dan 1 dag dient de schoolleiding het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar binnen 24 uur schriftelijk met opgaven van redenen in kennis te stellen.
 
Zie ook: 'Procedure schorsing en verwijdering'.


4.6.2 Verwijdering 

Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zal de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzetten om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering.

Met inachtneming van bovenstaande vindt verwijdering plaats bij zodanig ernstig wangedrag (leerling en/of ouder!), dat het bestuur concludeert, dat de relatie school - leerling/ouder onherstelbaar is verstoord.

De schoolleiding doet een schriftelijk gemotiveerd voorstel tot verwijdering aan het bestuur. Voordat het besluit tot verwijdering wordt genomen, dient het bestuur zowel de betrokken leerkracht(en) als de ouders te horen. Het bestuur heeft - in overleg met de ouders - 8 weken tijd om ervoor te zorgen, dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. Het bestuur maakt het besluit schriftelijk met opgave van redenen aan de ouders, de inspecteur en de leerplichtambtenaar bekend. In dit besluit staat vermeld, dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kunnen indienen bij het bestuur. Na ontvangst van een eventueel bezwaarschrift hoort het bestuur de ouders en neemt binnen 4 weken een beslissing, die wederom schriftelijk wordt medegedeeld aan de ouders, de inspecteur, de leerplichtambtenaar én de schoolleiding. De ouders kunnen tegen deze laatste beslissing in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.

Zie ook: 'Procedure schorsing en verwijdering'.
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...