Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

   4.6 Schorsing en verwijdering


4.6.1 Schorsing

Er is sprake van schorsing, als het schoolbestuur of de directie onmiddellijk moet optreden bij ernstig wangedrag van de leerling en tijd nodig heeft om naar een oplossing te zoeken.
De schoolleiding kan een leerling schorsen per voorval, met opgave van redenen, na overleg met leerling, ouders en de groepsleerkracht, voor een periode van maximaal 1 week. Het besluit van de schorsing wordt door de schoolleiding aan de ouders binnen 24 uur schriftelijk meegedeeld. De ouders worden, behalve in spoedeisende gevallen, in de gelegenheid gesteld over de voorgenomen schorsing te worden gehoord door de schoolleiding. Tussen het voornemen tot schorsing en de daadwerkelijke schorsing heeft de leerling geen toegang tot de les (wél tot de school!). De schoolleiding dient te voorkomen, dat de leerling achterstand oploopt. Van een schorsing voor een periode van langer dan 1 dag dient de schoolleiding het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar binnen 24 uur schriftelijk met opgaven van redenen in kennis te stellen.
 
Zie ook: ‘Procedure schorsing en verwijdering’.


4.6.2 Verwijdering 
 
​Verwijdering is een wettelijke maatregel bij zodanig ernstig wangedrag (leerling en/of ouder!), dat het bestuur concludeert, dat de relatie school – leerling/ouder onherstelbaar is verstoord.
De schoolleiding doet een schriftelijk gemotiveerd voorstel tot verwijdering aan het bestuur. Voordat het besluit tot verwijdering wordt genomen, dient het bestuur zowel de betrokken leerkracht(en) als de ouders te horen. Het bestuur heeft - in overleg met de ouders - 8 weken tijd om ervoor te zorgen, dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. Lukt dat niet binnen 8 weken, dan kan het bestuur de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs te garanderen. Het bestuur maakt het besluit schriftelijk met opgave van redenen aan de ouders, de inspecteur en de leerplichtambtenaar bekend. In dit besluit staat vermeld, dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kunnen indienen bij het bestuur. Na ontvangst van een eventueel bezwaarschrift hoort het bestuur de ouders en neemt binnen 4 weken een beslissing, die wederom schriftelijk wordt medegedeeld aan de ouders, de inspecteur, de leerplichtambtenaar én de schoolleiding. De ouders kunnen tegen deze laatste beslissing in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.

Zie ook: ‘Procedure schorsing en verwijdering’.
Vertel maar
Van 15 t/m 17 mei vindt het jaarlijks...
Op 14 mei zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 i.v.m....
27april2018
Op 27 april vieren we Koningsdag. De kinderen zijn vrij!...