Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

  4.2    De inhoud van ons onderwijs

4.2.1    Onze onderwijskundige doelen
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het Basisonderwijs zijn omschreven:

Artikel 8.:
1.         Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelings- proces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
2.         Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
3.         Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en is er mede
op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten.
4.-8.
9.         Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht
wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.
 
Het basisonderwijs, bestemd voor kinderen vanaf vier jaar, is dus verplicht zich te richten op:
 • de emotionele ontwikkeling;
 • de verstandelijke ontwikkeling;
 • het ontwikkelen van de creativiteit;
 • het verwerven van noodzakelijke kennis;
 • het verwerven van sociale vaardigheden;
 • het verwerven van culturele vaardigheden;
 • het verwerven van lichamelijke vaardigheden;
 • de pluriforme samenleving;
 • het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
 • achtergronden en culturen van leeftijdgenoten;
 • bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.
Wij interpreteren dat als volgt:
In de Wet op het Basisonderwijs wordt gesproken over de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden.
Wij kiezen voor de term 'sociaal-emotionele ontwikkeling'. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met elkaar en de anderen.
 
Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling:
 • het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn;
 • respect hebben voor elkaars mening en inbreng;
 • elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn;
 • het kunnen oplossen van conflictsituaties;
 • het kunnen inleven in gevoelssituaties;
 • anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn;
 • een gevoel van saamhorigheid.
 
De verstandelijke ontwikkeling
De school tracht vaardigheden als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen, deels overgedragen.
Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen en geeft er vorm aan.
 
Het ontwikkelen van de creativiteit
Creativiteit is niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en aangeleerd worden.
Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden.
Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de creativiteit in ruimere zin:
            - zelfontdekkend bezig zijn
            - komen met eigen oplossingen
            - verschillende oplossingen vinden voor één probleem
            - experimenteren
            - het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties
            - het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken.
 
Het verwerven van de noodzakelijke kennis
In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor de school, dat zij voor de basisleerstof moet uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De kennis van de leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen.
 
Het verwerven van culturele vaardigheden
Onder culturele vaardigheden wordt verstaan: luisteren, spreken, schrijven, rekenen, gezond gedrag en sociale redzaamheid.
Daarnaast vinden wij het van belang, dat leerlingen:
- zich oriënteren op de maatschappij
- leren omgaan met anderen (respect kunnen opbrengen voor andermans ideeën, meningen, overtuigingen, levenswijzen, culturen).
 
Het verwerven van lichamelijke vaardigheden
Het verwerven van lichamelijke vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
 
De pluriforme samenleving - achtergronden en culturen van leeftijdgenoten
We willen kinderen kennis bij brengen en hen actief in contact brengen met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. In de ontmoeting ontstaat wederzijds respect en begrip en dat is een goede voedingsbodem voor integratie.
 
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Kinderen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen, is een taak die het onderwijs sinds lang vervult. De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen van maatschappelijke samenhang, spelen daarbij een rol. Onze school acht het van belang dat zij een positieve bijdrage levert aan het bevorderen van actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen.                        
 
Het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal
Initiatieven, die ertoe bijdragen dat achterstanden worden bestreden, juichen wij van harte toe. Ons is er alles aan gelegen ervoor te zorgen, dat kinderen vanuit een kansarme positie zodanig worden begeleid, dat zij zich als harmonisch mens in onze complexe maatschappij staande weten te houden.
 
Andere onderwijskundige doelstellingen van onze school zijn:
- het leggen van een basis voor een vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau en de interesse van het kind;
- het betrekken van ouders bij de school;
- uiteraard zijn de kerndoelen ook de doelen van onze school.


4.2.2    De activiteiten voor de kinderen (het lesrooster)
Elke klas heeft een lesrooster, dat omschrijft welke activiteiten met de kinderen worden ondernomen. In de tijden voor verschillende vakken is een opbouw te onderkennen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan spel en beweging bij de kinderen van groep 1-2 meer tijd besteed, dan in de hogere groepen. Het taal- en leesonderwijs in de groepen 3 en 4 neemt een groter aantal lesuren in beslag en in de groepen 6, 7 en 8 zullen de zaakvakken meer tijd vragen. De leertijd per dag is maximaal 5 uur en 30 minuten.
 
In de wet primair onderwijs wordt voorgeschreven, welke vakken moeten worden gegeven.
Op onze school krijgt dit als volgt in het lesrooster gestalte (4.2.2.1 t/m 4.2.2.3). 

4.2.2.4    Activiteiten in de groepen 1 en 2
Zie bijlage (Kies onder 'Groepen' de beoogde groep). 
(zie ook de website: www.egbertusvianen.nl)

4.2.2.5    Activiteiten in de groepen 3 t/m 8
Zie bijlage 
(Kies onder 'Groepen' de beoogde groep). 
(zie ook de website: www.egbertusvianen.nl)

4.2.2.6     Doorgaande lijn

Het team van de Egbertusschool heeft afspraken gemaakt over de doorgaande lijn van de onderwijsinhoud in de groepen 1 t/m 8.

 

Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...