Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 7

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 7. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen

Rekenmachine
 • Verstandig gebruiken van de rekenmachine.
 • Kiezen tussen hoofdrekenen, cijferen, en gebruiken van de rekenmachine bij zowel context- als formele opgaven bij alle operaties.
 • Delen met de rekenmachine, incl. het restprobleem.
 • Kiezen uit cijferen, hoofdrekenen en rekenen met de rekenmachine.
 • Volgorde van bewerkingen.
Cijferen
 • Cijferend vermenigvuldigen waarbij de vermenigvuldiger uit twee cijfers bestaat.
Procenten
 • Rekenen met percentages via 1%.
 • Kiezen tussen rekenen via 1% en rekenen met breuken.
Kolomsgewijs rekenen
 • Nastreven van de eindvorm bij kolomsgewijs delen (maximaal 3 happen).
 • Kiezen tussen hoofdrekenen en kolomsgewijs rekenen bij delen. 
Breuken/kommagetallen
 • Optellen en aftrekken met gelijknamige en ongelijknamige breuken.
 • Vergelijken en op volgorde zetten van eenvoudige breuken en kommagetallen.
 • Breuken omzetten in kommagetallen, ook m.b.v. de rekenmachine.
Hoofdrekenen
 • Vermenigvuldigen: kiezen tussen hoofdrekenen en cijferen.
 • Vermenigvuldigen: hoofdrekenprocedures toepassen bij het vermenigvuldigen met grote getallen.

 Meten/meetkunde
 • Berekenen van de inhoud van balkvormige figuren.
 • Het systeem van inhoudsmaten compleet maken (cm3, dm3, m3, liter, mililiter, centiliter, deciliter, hectoliter).
 • Herleiden van algemeen gebruikte inhoudsmaten.
 • Afronden
 • Inzicht krijgen in de mate van nauwkeurigheid van kommagetallen.
 • Tijd: werken met spoor- en bus dienstregelingen.
 • Werken met afstand- tijdgrafieken en afstand- prijs grafieken.
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.


Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn tijd, kopen en betalen en natuur. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • Een formeel telefoongesprek voeren.
 • In een betoog een stelling verdedigen of een stelling aanvallen.
 • In een discussie een standpunt verdedigen of bestrijden met (tegen)argumenten.
Taalbeschouwing
 • Kennismaken met retorische vragen en zinsaccentent.
 • Lezen van woordenboeklemma's.
 • De naamwoordgroep herhalen.
 • Het bijvoegelijk naamwoord leren.
 • De term 'zelfstandig naamwoord' leren.
 • Bestanddelen van de naamwoordgroep leren benoemen
​​Stellen
 • Een gedicht schrijven op basis van 'gevoelswoorden'.
 • Een spannend en goed gestructureerd verhaal schrijven.
 • Slagzinnen maken. 
Woordenschat
 • Woorden over organisatie die vallen onder bedrijf, instelling en vereniging.
 • Woorden over politiewerk die vallen onder hulpverlening, preventie, ordehandhaving en oplossing misdrijven. 
 • Woorden over taal die vallen onder levende taal, dode taal, moedertaal, vreemde taal, standaard taal, streek- of standstaal.
Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • Construeren van voltooid deelwoorden.
 • Herhalen van woorden die eindigen op -heid of -teit.
 • Persoonsvormen van alle werkwoorden in de tegenwoordige tijd of verleden tijd.
 • Voltooid deelwoorden.
 • Kennismaken en hanteren van het beslissingsschema.
 • Leenwoorden uit het Frans waarin de G voor de zj-klank en de é voor de ee klank voorkomen.
 • Persoonsvormen en voltooid deelwoorden van elkaar scheiden.
 • Woorden met de 's.

​Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Onderhouden van vlot lezen van woorden en zinnen.
 • Vloeiend lezen en teksten (intonatie: rustpunten, toon).
 • Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid.
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar